୩୧ତମ ପିକକ୍ ଶିଶୁମମଳା ଉଦଯାପିତ

ମନୋରଞ୍ଜନ / କ୍ରୀଡା
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 ଡିଜିଟାଲମଞ୍ଚ ରେସାତଦିନ ଧେି ଚାଲିଥିବା ୩୧ତମ ପିକକ୍ ଶିଶୁରମଳା େ ଆଜିଥିଲା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କେ ଅନ୍ତନିନିତ ପ୍ରତିଭାେ ବିକାଶ ନିମରନ୍ତ ପିକକ୍ଶିଶୁରମଳା େ ଏହି ମଞ୍ଚ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମେୂରପ କାର୍ଯ୍ୟ କେିଥିଲା । ସାତଦିନ ବୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଶିଶୁରମଳାରେ ଓଡିଶାତଥା ଓଡିଶା ବାହାେେ ବିଭିନ୍ନ ୋଜୟେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାରନ ନିଜେ ପ୍ରତିଭାେ ପେିଚୟ ରଦଇଥିରଲ ।

ଆଜିୋଜୟ େ ଅନୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ରବେଛାରସବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିପୁଲସ କଲ୍ଚୋଲ ରସଣ୍ଟେ(ପିକକ୍)ଶିଶୁରମଳା ଉଦର୍ଯାପନୀ ଦିବସରେମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି େୂରପ ଓଡିଶା ହାଇରକାଟ୍ େ ପୂବ୍ତନ ମାନୟବେ ବିଚାେ ପତି ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ବିେକିରଶାେମିଶ୍ରକହିରଲ ରର୍ଯପିଲା ମାରନ ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖ୍ିବା ସହିତ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କୁ ସାକାେ କେିବା ନିମରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେିବା ଉଚିତ୍ ।ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଭାରବ ରର୍ଯାଗରଦଇ ସମ୍ବାଦ େ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ପୂବ୍ତନ ସାାଂସଦ ତଥା ବତ୍ତ୍ମାନେ ବିଧାୟକ ରସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକନିଜେ ବକ୍ତବୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ େହିବାକୁ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲଏବାଂ ପିତାମାତା ମାରନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ଓ େୁଚି କୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ଉଚିତ ରବାଲିରସ କହିଥିରଲ।ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହସୀ ଓ ସତୟ ନିଷ୍ଠ ରହବାକୁ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ ।ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିରନତ୍ରୀ ଅନୁ ରଚୌଧୁେୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ରପାଷଣ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦଇଥିରଲ।ୋଜୟଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆରୟାଗ େ କମିଶନେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରଲାଚନା ଦାଶ କହିରଲ ରର୍ଯପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଏହି କରୋନା ପେି ପେିସ୍ଥିତିରେ ସୁେକ୍ଷିତ େଖ୍ି ତାଙ୍କେ ଅନ୍ତନିହିତଗୁଣାବଳୀ େ ବିକାଶ ପାଇଁ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ ମାରନ ର୍ଯତ୍ନବାନ ରହବା ଉଚିତ୍ ।ୋଜୟ ସେକାେ ଙ୍କେ ପୂବ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ  ସହରଦବ  ସାହୁ ରକାଭିଡ  ମହାମାେୀ ପେି  ପେିସ୍ଥିତି  ରେସମସ୍ତଙ୍କୁସତକ୍  ଓ  ସୁେକ୍ଷିତ  େହିବାକୁ  ପୋମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ। ଶିଶୁରମଳା କମିଟି େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରଦାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ିଠତ ଏହିଉଦର୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ରେ ପିକକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ େଞ୍ଜନ କୁମାେ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ପିକକ୍ େଅଧକ୍ଷାଶ୍ରୀମତୀ ମିନାକ୍ଷୀପଣ୍ଡାରକାଭିଡ ପେବତ୍ତି ସମୟରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା କୁରନଇବିସ୍ତେିତରର୍ଯାଜନାପ୍ରସ୍ତୁତିେଆବଶୟକତାଅଛିରବାଲି କହିଥିରଲଓପିକକ୍ େକାର୍ଯ୍ୟକାେୀ ନିରଦ୍ଶିକା ଅନୁୋଧା ମହାନ୍ତି ଧନୟବାଦ ଅପ୍ଣ କେିଥିରଲ ।

ସାତଦିନ ବୟାପି ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ଚାଲିଥିବା ଶିଶୁ ରମଳା ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦାନ୍ତ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ ସ୍ୱେୂପ ମହାନ୍ତି ଓ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ େ ପୋମଶ୍ଦାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜେ ବକ୍ତବୟ େଖ୍ିଥିରଲ ।ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପାେଦଶିତା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା । ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା େ ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ଗିେି ଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପାଇଁ “ବାଜିୋଉତ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”,ଫୁଲନଖ୍ୋ େ ମୁଗଭଙ୍ଗାଗ୍ରାମ େରଲାେିସ୍ମିତାଦଲାଇଙ୍କୁ ସମାଜ ରସବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦,ଭୁବରନଶ୍ୱେ େ ଆଦଶ୍ଦାସଙ୍କୁ “ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ୨୦୨୦”,ରଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା େ ଶିଶୁ ଅଭିରନତ୍ରୀ ଆୟୁଷାପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ “ଡାାଃ ଶେତ ପୂଜାେୀ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”,ବଳିଷ୍ଟ ରନତୃତ୍ୱ ତଥା ସମାଜ ପେିବତ୍ତ୍ନକାେୀରକାୋପୁଟ େ ଚଞ୍ଚଳା ପୁଜାେୀଙ୍କୁ “ଆଦେମଣୀ ବୋଳ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦” ରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା । ରସହିପେି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ିଠତ ବୟକ୍ତି ବିରଶଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟଏହି ଅବସେରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ କାଳିଚେଣଜୟସିାଂହ ଙ୍କୁ“ଅବନୀ ବୋଳ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ୨୦୨୦”,ସମ୍ବାଦିକତା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବେିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ପପୁମହାନ୍ତିଙ୍କୁ “ସ୍ୱେୂପ ରଜନା ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”,ଡାଃେଜନୀ େଞ୍ଜନ ଦାଶ ଙ୍କୁ  “ଶିଶୁସାଥି ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”,ଶ୍ରୀମତୀରେହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମାଜରସବା ପାଇଁ “ଡାାଃ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶିଶୁଅଧିକାେ ସୁେକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦”ତଥା ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଓ ଭିଙ୍ଗାେପୁେ େ ସେପଞ୍ଚଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ “ଆୋଧନା ନନ୍ଦ ସ୍ମାେକୀ ସମ୍ମାନ୨୦୨୦” ,ସୁଶ୍ରୀ ରଶୈଲାନୀ ସୁମନ ଙ୍କୁ ରକାଭିଡ ସମୟରେ ରଟର୍ନାରଲାଜି ସହାୟତା ପାଇଁ  ସରବ୍ାକୃଷ୍ଠ ରସ୍ୱଛାରସବୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କେର୍ଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ  ସନ୍ଧ୍ୟାରେ  ଆସାମ୍,ଓଡିଶା  ଓ  ମଣିପୁେ  ପିଲାମାନଙ୍କ  ଦ୍ୱାୋ  ଚିତ୍ତାକଷ୍କ  ସାସ୍କୃତିକ  କାୟ୍ୟକ୍ରମ  େ  ପେିରବଷଣ କୋର୍ଯାଇଥିଲା ।

ପିକକ୍େେତ୍ନା ଦାଶ,ପାଣୁ ରବରହୋ,ଡାଃସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି,ରମାନାଲିସା ପାତ୍ର,ରଜୟାତିଶଙ୍କେ ମହାନ୍ତି,ଉପମା ମହାନ୍ତି,ଧମ୍ାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦେୋୟ,ଡାଃ ମିତାଲି ମହନ୍ତି,ବିଶ୍ୱଜିତ,ସତୟସୁନ୍ଦେ,ରଦବାଶିଷ,ଅତିଷ୍ନୁ,ପ୍ରିତମ୍,ଶାସ୍ୱତୀପ୍ରମୁଖ୍ ପେିଚାଳନା କେିଥିରଲ ।

powered by social2s